ઈ - ન્યુઝ


"૭૨ માં સ્વાતંત્ર દિનની ઉજવણી અંગે તથા પેટલાદ નગરપાલિકાના સફાઈ કામદાર નું સન્માન."