પેટલાદ નગરપાલિકા ના હાલ માં કાર્યરત અધિકારી શ્રી.


અધિકારી


ચીફ ઓફિસરશ્રી

નામ - શ્રી સંજયકુમાર ટી. રામાનુજ

પ્રમુખશ્રી

નામ - પ્રમુખશ્રી શ્રીમતી ગીતાબેન અશોકભાઈ પટેલ

ઉપપ્રમુખશ્રી

નામ - ઉપપ્રમુખશ્રી ગોવિંદભાઈ રણછોડભાઈ તળપદા