પેટલાદ નગરપાલિકા ના સ્‍ટાફ અંગેની યાદી

ફોટો કર્મચારીનું નામ હોદ્દો વિભાગ મોબાઇલ નંબર / ફોન નં.
શ્રી. પાર્થવન.જી.ગોસ્વામી. ચીફ ઓફિસર ચીફ ઓફિસર ૯૭૨૭૭૩૯૩૮૧
શ્રી વિકેશભાઈ એફ.૫ટેલ ઓફીસ સુપ્રિટેન્‍ડેન્‍ટ ઓફીસ સુપ્રિટેન્‍ડેન્‍ટ/ વસ્‍તિગણતરી ૯૭૨૭૭૩૯૩૮૨
૯૮૨૫૬૮૫૨૫૨
શ્રી જીતેશભાઇ એમ. પટેલ ઓવરશીયર બાંધકામ વિભાગ ૯૯૭૮૯૨૦૪૬૬
શ્રી મફતભાઈ બી. પટેલ ડ્રેનેજ લાઈન ઇન્‍સ્‍પેકટર ડ્રેનેજ વિભાગ ૯૮૨૫૮૨૧૧૫૦
શ્રી અરવિંદભાઇ એ.પટેલ સેનેટરી ઈન્‍સ્‍પેકટર બાંધકામ / સેનેટરી વિભાગ ૯૯૦૯૬૦૭૮૭૧
શ્રી હાર્દિક એ.પટેલ સિવિલ એન્જિનિયર વોટર વર્કસ વિભાગ ૯૬૩૮૪૫૬૧૧૫
શ્રી દિપેશભાઈ પી. શાહ એકાઉન્‍ટન્‍ટ એકાઉન્‍ટન્‍ટ વિભાગ ૯૪૨૬૫૨૩૮૯૧
શ્રી સુનીલભાઈ જી.કાછીઆ ઈ.ટેક્ષ ઈન્‍સ્‍પેકટર ટેક્ષ / કમીટી વિભાગ ૯૯૨૫૦૮૨૫૫૫