પેટલાદ નગરપાલિકા ના વર્ષ - ૧૯૪૬ થી ૨૦૧૭ સુધીના સમયના નગરપાલિકાનાં વહીવટદાર / પ્રમુખશ્રી ની વિગત


પ્રમુખશ્રી ની યાદી
અ.નં નામ હોદ્દો સંભાળવાનો સમય
શ્રી નવિનચંદ્ર ચંદુલાલ પરીખ ૧૯૪૬ થી ૧૧-૦૨-૫૧
શ્રી ગોવિંદભાઈ ગોરધનદાસ ચોક્સી ૧૨-૦૨-૫૧ થી ૨૧-૦૨-૫૪
શ્રી કૃષ્ણકાંત અમૃતલાલ શાહ ૨૨-૦૨-૫૪ થી ૧૧-૦૯-૫૬
શ્રી એડમીનીસ્ટ્રેટર ૧૨-૦૯-૫૬ થી ૧૦-૦૩-૫૮
શ્રી ફુલાભાઇ વર્ધાભાઈ પટેલ ૧૧-૦૩-૫૮ થી ૨૪-૦૯-૬૨
શ્રી અનવરબેગ એહમદબેગ મીરઝાં ૨૫-૦૯-૬૨ થી ૧૭-૦૩-૬૭
શ્રી અંબાલાલ મંગળદાસ પટેલ (હવાલામાં) ૧૮-૦૩-૬૭ થી ૧૧-૦૪-૬૭
શ્રી મુનીરૂદ્દીન બાસીરૂદ્દીન કાજી (હવાલામાં) ૧૨-૦૪-૬૭ થી ૨૩-૦૭-૬૭
શ્રી કૃષ્ણકાંત અમૃતલાલ શાહ ૨૪-૦૭-૬૭ થી ૨૨-૦૪-૬૯
૧૦ શ્રી મુનીરૂદ્દીન બાસીરૂદ્દીન કાજી ૨૩-૦૪-૬૯ થી ૧૮-૦૭-૬૯
૧૧ શ્રી ગીરીશભાઈ રમણલાલ શાહ ૧૯-૦૭-૬૯ થી ૦૫-૦૭-૭૦
૧૨ શ્રી ચુનીલાલ દેસાઈભાઈ પટેલ (હવાલામાં) ૦૬-૦૭-૭૦ થી ૨૦-૦૭-૭૦
૧૩ શ્રી પ્રેમચંદ દેવીદાસ જૈન(હવાલામાં) ૨૧-૦૭-૭૦ થી ૧૪-૦૭-૭૩
૧૪ શ્રી અંબાલાલ મંગળદાસ પટેલ ૧૫-૦૭-૭૩ થી ૨૪-૧૦-૮૯
૧૫ શ્રી રઝાકખાન મંહમદખાન પઠાણ (હવાલામાં) ૨૮-૧૦-૮૮ થી ૨૦-૦૨-૮૯
૧૬ શ્રી નિરંજનભાઈ પરસોત્તમદાસ પટેલ ૨૫-૧૦-૮૯ થી ૨૪-૧૦-૯૪
૧૭ શ્રી મુસ્તુફાખા ઈસબુલ્લાખાં પઠાણ (રાજા દરમ્યાન હવાલામાં) ૧૧-૦૨-૯૧ થી ૨૭-૦૩-૯૧
૧૮ શ્રી એમ.બી.પટેલ (વહીવટદાર) ૨૫-૧૦-૯૪ થી ૧૦-૦૧-૯૫
૧૯ શ્રી વિનુભાઈ કુબેરભાઈ પરમાર ૧૧-૦૧-૯૫ થી ૦૯-૦૧-૯૬
૨૦ શ્રી નિરંજનભાઈ પરસોત્તમદાસ પટેલ ૧૦-૦૧-૯૬ થી ૧૬-૦૧-૯૭
૨૧ શ્રીમતિ રંજનબેન નિરંજનભાઈ પટેલ ૧૭-૧-૯૭ થી ૦૯-૦૧-૦૦
૨૨ શ્રી ઇન્દુલાલ ગોધનદાસ શાહ (રાજા દરમ્યાન હવાલામાં) ૩૦-૧૧-૯૮ થી ૧૫-૧૨-૯૮
૨૩ શ્રી યુ.એન.વ્યાસ (વહીવટદાર) ૧૦-૦૧-૦૦ થી ૧૫-૦૧-૦૦
૨૪ શ્રીમતિ રંજનબેન નિરંજનભાઈ પટેલ ૧૫-૦૧-૦૦ થી ૨૭-૦૩-૦૩
૨૫ શ્રી મુખદુમઅલી ઇનાયતઅલી સૈયદ (હવાલામાં) ૨૮-૦૩-૦૩ થી ૧૫-૦૪-૦૩
૨૬ શ્રીમતિ દિપાલીબેન હિતેષભાઇ શાહ ૧૬-૦૪-૦૩ થી ૧૪-૦૧-૦૫
૨૭ શ્રી કે.એલ.બચાણી, (ના.કલે) વહીવટદાર ૧૫-૧-૦૫ થી ૩૦-૯-૦૫
૨૮ શ્રી બી.કે.પટેલ (મામલતદાર) ૧-૧૦-૦૫ થી ૭-૧૧-૦૫
૨૯ શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ ૮-૧૧-૦૫ થી ૭-૫-૦૮
૩૦ શ્રી ઈશ્વરભાઈ બકોરભાઈ ઠાકોર ૮-૦૫-૦૮ થી ૮-૧૧-૧૦
૩૧ શ્રી ઘનશ્યામભાઈ છોટાલાલ પટેલ ૮-૧૧-૧૦ થી ૭-૫-૧૩
૩૨ શ્રીમતિ મિનાક્ષીબેન મનોજભાઈ રાઠોડ ૮-૫-૧૩ થી ૧૪-૧૨-૧૫
૩૩ શ્રીમતિ રેણુકાબેન રમણભાઈ વાઘેલા ૧૫-૧૨-૧૫ થી ૧૭-૦૮-૨૦૧૭
૩૪ શ્રીમતિ જૈમિનીબેન રૂચિતકુમાર પટેલ ૨૩-૦૮-૨૦૧૭ થી ૧૪-૦૬-૨૦૧૮
૩૫ શ્રી વિઠ્ઠલભાઈ આર. પટેલ ૧૫-૦૬-૨૦૧૮ થી ૧૫-૧૨-૨૦૨૦
૩૫ શ્રીમતિ ગીતાબેન અશોકભાઈ પટેલ ૧૬-૦૩-૨૦૨૧ થી -