સ્ટાફની માહિતી ( સંપર્ક નંબર સાથે )
ક્રમ. નં કર્મચારીનું નામ વિભાગ કામગીરી રીશેસ સમય કામકાજનો સમય મોબાઈલ નં.
વિકેશભાઈ એફ. પટેલ ઓફિસ સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડન્‍ટ ચુંટણી, વસ્‍તિગણતરી તથા ઓફિસને લગતી જનરલ કામગીરી ૦૨-૦૦ થી ૦૨-૩૦ સવારે ૧૦-૩૦ થી સાંજે ૦૬-૧૦ ૯૭૨૭૭૩૯૩૮૨
સુનિલભાઈ જી. કાછીયા ટેક્ષ ટેક્ષ ઇન્‍સ્‍પેકટર ૦૨-૦૦ થી ૦૨-૩૦ સવારે ૧૦-૩૦ થી સાંજે ૦૬-૧૦ ૯૯૨૫૦૮૨૫૫૫ ૭૮૧૭૦૯૩૫૩૧
ફૈયાજભાઈ એન. કાજી ટેક્ષ ટેક્ષ વિભાગની જનરલકામગીરી ૦૨-૦૦ થી ૦૨-૩૦ સવારે ૧૦-૩૦ થી સાંજે ૦૬-૧૦ ૯૭૨૭૧૧૮૯૯૧
દિપેશભાઈ પી. શાહ એકાઉન્‍ટ - ૦૨-૦૦ થી ૦૨-૩૦ સવારે ૧૦-૩૦ થી સાંજે ૦૬-૧૦ ૭૩૮૩૫૨૦૨૦૦
ખેમચંદ ગેડીયા એકાઉન્‍ટ ઓકાઉન્‍ટન્‍ટ ૦૨-૦૦ થી ૦૨-૩૦ સવારે ૧૦-૩૦ થી સાંજે ૦૬-૧૦ -
અતુલભાઈ એમ. ધર્માધીકારી જન્‍મ-મરણ,લગ્‍ન જન્‍મ-મરણ, લગ્‍ન ડેટા એન્‍ટ્રી ૦૨-૦૦ થી ૦૨-૩૦ સવારે ૧૦-૩૦ થી સાંજે ૦૬-૧૦ ૯૮૨૫૭૫૪૯૩૯
દર્પણ આર. પટેલ જન્‍મ-મરણ,લગ્‍ન જન્‍મ મરણ રજીસ્‍ટ્રાર ૦૨-૦૦ થી ૦૨-૩૦ સવારે ૧૦-૩૦ થી સાંજે ૦૬-૧૦ ૯૮૨૫૭૫૪૯૩૯
મિલનકુમાર એ. પટેલ કોમ્‍પ્‍યુટર કોમ્‍પ્‍યુટરને લગતી કામગીરી તથા જનરલ કામગીરી ૦૨-૦૦ થી ૦૨-૩૦ સવારે ૧૦-૩૦ થી સાંજે ૦૬-૧૦ ૭૮૧૭૦૯૩૫૩૫ ૯૯૧૩૩૪૦૦૩૪
મીહીર આર. પરમાર જનસુવિધા જનરલ કામગીરી ૦૨-૦૦ થી ૦૨-૩૦ સવારે ૧૦-૩૦ થી સાંજે ૦૬-૧૦ ૯૧૦૬૭૩૬૭૬૭
૧૦ રવિકાંન્‍ત વી. તળપદા જનસુવિધા - રેકર્ડ ટપાલ ટપાલ, વિવિધ ફોર્મ વિતરણ તથા રેકર્ડને લગતી કામગીરી ૦૨-૦૦ થી ૦૨-૩૦ સવારે ૧૦-૩૦ થી સાંજે ૦૬-૧૦ ૯૬૦૧૯૨૨૭૮૮ ૮૩૨૦૧૯૧૯૦૦