જાણીતા મહાનુભાવો ની યાદી


નામ
શ્રીવ્રજેશભાઈ પરીખ (દાતાર શેઠનાપુત્ર)
ધારા સભ્યશશ્રી નિરંજનભાઈ પટેલ
શ્રીઉપેન્દ્ર ભાઈ પાઠક
શ્રી હસમુખભાઈ દવે
શ્રી હરેશભાઇ શાહ